„Pasakų namuko“

priešmokyklinins / ikimokyklinis ugdymas Vilniuje

užtikriname vaikams galimybę rinktis veiklą pagal poreikius, jų interesų plėtojimą ir naujų atradimą, konkrečiai kiekvienam amžiaus tarpsniui svarbių vaiko gebėjimų nuoseklų ugdymą.

Aplinka, veikla ir ugdymo turinys

Darželyje kuriama jauki, saugi, estetiška aplinka, pritaikyta vaikų poreikiams. Ugdomoji veikla atliepia ugdymosi poreikius, interesus bei galimybes yra tikslinga ir veiksminga, įvairi ir kūrybinga. Siūlomomis šiuolaikiškomis veiklomis ir ugdymo turinio naujovėmis vaikas kasdien skatinamas emocinei ir socialinei patirčiai įgyti.

Ugdymo programa „Žaidimai ir atradimai“ sudaryta atsižvelgiant į šiuolaikinio ugdymo kontekstą, aktualumą. Pripažįstama kiekvieno vaiko teisė ugdytis pagal savo gebėjimus ir tempą. Programoje numatytos ugdymosi temos, veiklos būdai, skatina aktyvų, įtraukiantį, smalsumą žadinantį ugdymo procesą. Vaikai mokosi kaupti asmeninę patirtį, ieškoti informacijos, ją sisteminti, apdoroti ir pritaikyti kasdienėse situacijose. Pedagogai, atsižvelgdami į kiekvieno vaiko individualius poreikius, kuria edukacinę aplinką – saugią ir skatinančią tyrinėti, mokytis žaidžiant, stimuliuojančią prasmingai veikti.

Apie ugdyma darželyje

Ugdymo procese taikomi metodai

Šiuolaikinis ugdymas reikalauja organizuoti ugdymo procesą taip, kad būtų tikslingai parenkami ir pritaikomi ugdymo metodai. Pedagogai, išmanydami švietimo kaitos tendencijas, parenka ir taiko ugdymo metodus, orientuotus ne tik į akademinį teorinių žinių įgijimą, bet į praktinį taikymą:

Aktyvaus ugdymo metodas

Siekiame suteikti galimybę vaikui pažinti pasaulį per asmeninę patirtį, tyrinėjant, bandant, eksperimentuojant.

Žaidimo metodas

Skatiname pozityvias vaikų emocijas, lavinti kalbinius gebėjimus, padėti pažinti sudėtingus socialinius reiškinius.

Integravimo metodas

Ugdymo procesą organizuojame netradicinėse aplinkose, suteikiant galimybę vaikui įgyti naujų patirčių.

Projekto metodas

Skatinamas natūralus vaiko smalsumas kaip kritinio mąstymo ugdymo pagrindas.

Mišraus ugdymosi metodas

Ugdomas gebėjimas veikti grupėje, komandoje, siekiant efektyvaus komunikavimo, dalijimosi informacija.

Priešmokykliniame ugdyme remiamės programa „Herojus Jūsų klasėje” Ši programa skirta priešmokyklinio ugdymo mokytojams ir vaikams, besiruošiantiems pirmai klasei. Programa siekiama, jog veiklos ir užduotys kiekvienam vaikui būtų nei per daug sunkios, nei per daug lengvos. Kiekvienas vaikas veikloje turi pajausti iššūkį ir sėkmės jausmą.