Privatumo politika

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šioje Vaikų darželio „Pasakų namukas“ privatumo politikoje rasite informaciją apie pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, Jūsų teisių įgyvendinimo principus ir tvarką naudojantis Vaikų darželio „Pasakų namukas“ interneto svetaine www.pasakunamukas.lt (toliau – Interneto svetainė).

2. Naudodamiesi interneto svetaine, pateikdami savo duomenis, siųsdami ar kitu būdu pateikdami Vaikų darželio „Pasakų namukas“ informaciją apie save, tęsdami naršymą svetainėje Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jų laikytis.

3. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) ir kitų taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.

II. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS RENKAME IR KOKIŲ TIKSLŲ SIEKIAME JUOS TVARKYDAMI?

4. Vaikų darželis „Pasakų namukas“ gauna ir saugo informaciją, kurią pateikiate interneto svetainėje joje lankydamiesi:

4.1. Jūsų vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ir bet kokią kitą Jūsų pateikiamą informaciją, kurią patys suteikiate norėdami su mumis susisiekti ir pildydami užklausos formą interneto svetainėje. Šiuos duomenis tvarkome siekdami susisiekti su Jumis ir atsakyti į Jūsų užklausas, pateiktas naudojantis mūsų interneto svetaine.

5. Šiuos duomenis tvarkome interneto svetainės funkcijoms vykdyti (slapukų naudojimas);

6. Asmeniniai duomenys, pateikti interneto svetainėje, bus naudojami tikslams, nurodytiems šioje privatumo politikoje.

III. SLAPUKAI

7. Savo interneto puslapyje naudojame slapukus – tai nedidelės teksto rinkmenos, kurias svetainė išsaugo Jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Slapukai naudojami tik siekiant užtikrinti interneto svetainės funkcijų prieinamumą, jas patobulinti arba sudaryti vartotojams geresnes galimybes naršyti.

8. Visada galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus.

IV. KOKIAIS PRINCIPAI VADOVAUJAMĖS TVARKYDAMI JŪSŲ DUOMENIS?

9. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais principais:

9.1. asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau negali būti tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant asmens duomenis;

9.2. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;

9.3. renkant ir tvarkant asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principų, nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai duomenys;

9.4. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;

9.5. asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines, fizines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

9.6. asmens duomenys tvarkomi pagal Reglamento, ADTAĮ ir kituose atitinkamą veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.

V. JŪSŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

10. Jūs turite teisę:

10.1. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

10.2. Reikalauti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė būti pamirštam);

10.3. Atšaukti duotus sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo tais tikslais, kuriais sutikimai buvo pateikti;

11. Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Vaikų darželį „Pasakų namukas“ raštu, valstybine kalba elektroniniu paštu adresu labas@pasakunamukas.lt .

13. Su savo prašymu pateikite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

14. Prašymas įgyvendinti savo teises turi būti įskaitomas, Jūsų pasirašytas, jame turi būti nurodyti Jūsų vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujate gauti atsakymą.

15. Gavusi Jūsų prašymą, Vaikų darželis „Pasakų namukas“ ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą, būsite informuoti apie tai, nurodant vėlavimo priežastis, per kiek laiko informacija bus pateikta.

16. Vaikų darželis „Pasakų namukas“ gali atsisakyti tenkinti prašymą motyvuotu atsakymu, kai nustatomos Reglamente ir kituose duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytos aplinkybės.

VI. INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

17. Vaikų darželis „Pasakų namukas“ neperduoda jokių Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, nebent yra gautas Jūsų sutikimas atskleisti asmens duomenis, arba duomenis perduoti įpareigoja teisės aktai.

18. Vaikų darželis „Pasakų namukas“ turi teisę pasitelkti partnerius, kurie padeda administruoti interneto svetainę, ar duomenų tvarkytojus, kurie tvarko asmens duomenis. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad duomenų tvarkymas atitinka Reglamento ir kitų teisės aktų reikalavimus ir užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsaugą.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Vaikų darželis „Pasakų namukas“ turi teisę atlikti Privatumo politikos papildymus ar pakeitimus, patalpindama juos interneto svetainėje.

22. Ši Privatumo politika ir jos vėlesni pakeitimai taikomi nuo jų paskelbimo interneto svetainėje dienos. 23. Jei turite klausimų dėl šios Privatumo politikos, susisiekite su mumis elektroniniu paštu adresu labas@pasakunamukas.lt.