Ugdymas

Pasaku namukas_logo_mini    Ugdymas

Darželyje vaikai ugdomi pagal parengtą ikimokyklinio ugdymo programą „Augu sveikas“, kuri sudaryta siekiant tausoti sveikatą. Programa orientuota į sveikos gyvensenos principų diegimą, ekologinį švietimą, rūšiavimą, kultūringo elgesio mokymą.

Ugdymo programos Tikslas – kurti sąlygas, atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, etninius, socialinius ir pažintinius poreikius.

Veiklą darželyje organizuojame atsižvelgdami į šiuos principus:

  • Visuminės sveikatos principas – prioritetas teikiamas sveikos gyvensenos žinioms, įgūdžiams, nuostatoms.
  • Humaniškumo principas – pripažinti teisę būti skirtingam, gerbti vaiką kaip asmenybę, siekti sudaryti kuo palankesnes sąlygas vaiko galių plėtojimuisi, harmoningos asmenybės vystymuisi.
  • Socialinio-emocinio kryptingumo principas – gerbiama vaiko nuomonė, vaikas turi teisę rinktis veiklą, siekti, kad vaikui pakaktų emocinio pritarimo.
  • Tautiškumo principas – siekti ugdyti būsimąjį tautos kultūros saugotoją ir kūrėją, auginti dorą, gerą, orų, kūrybingą žmogų.
  • Ritmo svarbos principas – ritmiškas gyvenimas, pasikartojimai ugdo ir padeda vaikams harmoningai vystytis, palaiko jų vidinę pusiausvyrą, suformuoja gerus elgesio įpročius, sumažina konfliktines situacijas grupėje, suteikia jėgų, drąsos išgyventi pokyčius, surasti savo vietą pasaulyje.
  • Pavyzdžio – pamėgdžiojimo principas – siekti užmegzti teigiamą emocinį ryšį tarp vaiko ir suaugusiojo, didinti mažo vaiko savarankiškumą, pasitikėjimą savo galimybėmis.
  • Integracijos principas – siekti fizinio, psichinio ir socialinio ugdymo, vaiko pažinimo, jausminės ir veiklos patirties, vaiko ugdymo šeimoje ir darželyje darnos.
  • Tęstinumo principas – ikimokyklinio ugdymo turinys suderintas su priešmokyklinio ugdymo turiniu ir pasirengimu mokykloje.
  • Diferencijavimo principas – skirtingo poveikio būdai, metodai, atsižvelgiant į individualias vaiko savybes.

Taip pat vyksta ir papildomi užsiėmimai(būreliai) – šokių, muzikos, kineziterapijos. Tėveliams pageidaujant yra įtraukiami ir kitokie užsiėmimai.